Wanneer u als ouder(s) overweegt of kindinzicht iets voor uw kind zou kunnen betekenen, schroom dan niet om telefonisch of per mail contact met mij op te nemen zodat ik uw vragen kan beantwoorden. U kunt dan na of tijdens dit contact rustig besluiten of u uw kind wilt aanmelden. Mocht het wenselijk zijn dat u ergens anders begeleiding krijgt kan ik u doorverwijzen naar collega's in de omgeving.

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt een intakegesprek van ongeveer een uur. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen besproken van de ouders. Het kind is hier niet bij aanwezig.

Vervolgens heb ik ongeveer 5 sessies van steeds drie kwartier met het kind. Samen gaan we kijken wat het kind nodig heeft. Elk kind, met zijn of haar hulpvraag, is uniek. Daarom heeft ieder kind recht op een behandeling die bij de situatie en de mogelijkheden van hem of haar past. Als integratief therapeut bekijk ik de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken en werk ik met diverse interventies. Hierin zit tevens de kracht van de therapie, er ontstaat begeleiding op maat. Voorbeelden van therapiemodellen zijn:
- Stress model: draagkracht vergroten en draaglast verkleinen.
- Gedragtherapeutisch model: het aan- en afleren van gedrag.
- Systemisch model: welke invloed heeft de omgeving op het kind en andersom?
- Medisch model: soms zorgen psychische problemen voor lichamelijke klachten.
- Psychodynamisch model: vervelende ervaringen uit het verleden verwerken.
- Transpersoonlijk model: wie ben ik en wat wil ik?

Mijn uitgangspunt is dat ieder kind de oplossing in zich heeft. Door middel van allerlei spel- en interventietechnieken gaan we op zoek naar deze oplossing. De hulpbronnen die het kind al heeft worden versterkt en nieuwe hulpbronnen worden aangeboord. Zo leert het kind passende manieren om met het probleem om te gaan. Soms is het probleem zelf helaas niet op te lossen, maar kan het kind vaardigheden leren om met de lastige situatie om te gaan. De ouders zijn bij deze sessies niet aanwezig. Indien nodig is er tussentijds contact per telefoon of mail over het verloop van de sessies.

Na ongeveer 5 sessies volgt steeds een oudergesprek. Dit kan een tussengesprek zijn of een eindgesprek. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat en er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan (dit na overleg met het kind over wat er verteld mag worden). Ouders krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen en ze krijgen eventueel advies. Als er verdere behandeling nodig is zal het behandelplan ook besproken worden. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 5 tot 15 sessies. Tijdens een oudergesprek wordt steeds in overleg besloten of de therapie wordt vervolgd c.q. hoeveel sessies nog zullen volgen. De therapie wordt beëindigd in overleg met het kind en de ouders.

Desgewenst kan ik contact opnemen met school en een gesprek voeren met de leerkracht en/of interne begeleider. Het is ook mogelijk om (in eerste instantie) een of meerdere oudergesprekken aan te vragen zonder dat uw kind begeleid wordt.

Tot slot worden er regelmatig diverse workshops en trainingen gegeven. Kijk voor data en meer informatie op website.